Lemon Suites
Waar ben je naar op zoek?
Meer weten over Markt 27B 0?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Meer weten over Markt 27B 0?
  Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Markt 27B 0

  {{object.postcode}}, {{object.plaats}}
  € {{ numberWithCommas(object.prijs) }},- /mnd
  {{ object.oppervlakte }}㎡ wonen
  {{object.slaapkamers}} slaapkamers
  {{object.afbeeldingen.length-6}}+

  englisch below

  Midden op de Markt in Valkenswaard is het voormalige ING pand, omgebouwd in appartementencomplex "De Adjudant" met 8 prachtige unieke appartementen. Er zijn nog 5 appartementen per direct beschikbaar.
  Maak je interesse digitaal kenbaar zodat we je kunnen voorzien van een aanvraagformulier of kom deze mooie appartementen bezichtigen tijdens het open huis. Je ontvangt het aanvraagformulier in maximaal 5 werkdagen, check tussentijds je spam.

  Wie van een beetje reuring houdt en graag midden in het leven staat, zal zich zeker thuis voelen in dit prachtige nieuwe gebouw aan de Markt in Valkenswaard, de dynamische kern in de Kempen. De begane grond van De Adjudant biedt ruimte aan een bedrijf. Op de verdiepingen erboven komen 8 moderne huurappartementen die zullen beantwoorden aan de eisen van deze tijd: veel licht, goede indeling en een kwalitatieve afwerking met duurzame materialen.

  Een beetje metropoliet valt voor de mogelijkheden van Valkenswaard, dat met ruim dertigduizend inwoners nauwelijks meer een dorp is te noemen. Wat betreft levendigheid kan de gemeente zich meten met grotere kernen, zoals het dichtbijgelegen Eindhoven de grootste gemeente in de innovatieve Brainport regio waar Valkenswaard deel van uitmaakt. Het dorp telt tal van horeca- en uitgaansgelegenheden, maar er is ook een diversiteit aan winkels en er is zelfs een theater. De sfeervolle Markt biedt naast de gezellige weekmarkt in de winter ook ruimte aan de Kerstmarkt en in de zomer aan de plaatselijke kermis. In De Adjudant zit u op de eerste rij, of u er nu woont of werkt.

  INDELING APPARTEMENTEN
  Algemene ruimte:
  - Bellentableau of deurbel en brievenbussen;
  - Trapopgang en lift naar verdieping.

  Appartement:
  - Entree;
  - Hal met ruimte voor garderobe;
  - (Deels) betegelde toiletruimte met toilet en fonteintje;
  - Berging met aansluiting wasapparatuur;
  - Nette keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur;
  - Woonkamer;
  - Betegelde badkamer voorzien van vaste wastafel en inloopdouche;
  - Slaapkamer 1 (m.u.v. studio's);
  - Slaapkamer 2 (indien van toepassing).

  Elk appartement beschikt over een eigen, separate berging en meterkast op de begane grond.
  Tevens beschikken alle appartementen over een (individuele of gezamenlijke) buitenruimte.

  AFWERKING:
  - De wanden in het appartement worden, met uitzondering van de wanden in de meterkast en sanitaire ruimten, woonklaar (voorzien van sauswerk) opgeleverd. Het plafond krijgt spuitwerk (wit);
  - De vloeren in het appartement worden, met uitzondering van de meterkast en sanitaire ruimten, opgeleverd met een hoogwaardige PVC vloerafwerking.

  OPMERKINGEN:
  - De appartementen worden verwarmd door middel van vloerverwarming;
  - De appartementen zijn voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem;

  HUURVOORWAARDEN:
  Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning, stelt de verhuurder enkele inkomensvereisten. Deze zijn als volgt:
  - In geval van 1 inkomen dient je bruto inkomen minimaal 3,5 x de huursom te bedragen. Eventuele vaste opslagen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitekering e.d. mogen worden meegerekend;
  - In geval van 2 inkomens (van jezelf en van je partner) geldt dat het laagste inkomen voor 50% mag worden meegerekend. Het hoogste inkomen mag volledig worden meegenomen. De totaalsom hiervan dient tevens minimaal 3,5x de huursom te bedragen;
  - Wanneer je in loondienst bent, dien je minimaal te beschikken over een arbeidscontract voor bepaalde tijd (jaarcontract met intentieverklaring) of onbepaalde tijdscontract. Oproep-, uitzend- of flexcontracten worden niet meegenomen;
  - Wanneer je gepensioneerd bent, dient de optelsom van AOW en eventueel netto pensioen minimaal 3,5 x de huurprijs te zijn;
  - Wanneer je zzp'er, zelfstandig ondernemer of DGA bent, dien je een nettowinst voor belasting aantoonbaar van minimaal 3,5 x de huurprijs te hebben. Tevens dien je minimaal één volledig boekjaar ondernemer te zijn;
  - Wanneer je een uitkering hebt en dit een gegarandeerd/vast inkomen betreft, mag dit worden opgeteld bij het gezamenlijke bruto-inkomen.

  Indien middels bovenstaande inkomensbronnen niet voldaan wordt aan de inkomensnorm van minimaal 3,5 x de maandhuur, mag eigen vermogen voor 7,5 procent worden meegenomen in de berekening van de inkomensnorm. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

  Naast de inkomensvereisten gelden onderstaande huurvoorwaarden:
  - De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden. Daarna kan de huurovereenkomst per de eerste van de volgende maand +1 maand beëindigd worden;
  - Standaard wordt er een waarborgsom van 2x de huurprijs gehanteerd. In geval van huisdieren, zelfstandig ondernemerschap of een tijdelijke arbeidsovereenkomst zal er méér dan 2x de huurprijs worden verlangd.

  ENGLISH:
  In the middle of the Markt in Valkenswaard, the former ING building, has been converted into apartment complex "De Adjudant" with 8 beautiful unique apartments. There are still 5 apartments available immediately.
  Register your interest digitally so we can provide you with an application form or come and view these beautiful apartments during the open house. You will receive the application form in up to 5 business days, check your spam in between.

  If you like a bit of commotion and like to be in the middle of life, you will certainly feel at home in this beautiful new building on the Markt in Valkenswaard, the dynamic core in the Kempen. The first floor of De Adjudant provides space for a business. The floors above will house 8 modern rental apartments that will meet today's requirements: lots of light, good layout and a quality finish with sustainable materials.

  A little metropolitan falls for the possibilities of Valkenswaard, which with over thirty thousand inhabitants can hardly be called a village anymore. In terms of liveliness, the municipality can compete with larger cores, such as nearby Eindhoven the largest municipality in the innovative Brainport region of which Valkenswaard is a part. The village has numerous catering and entertainment venues, but there is also a diversity of stores and there is even a theater. In addition to the cozy weekly market in winter, the attractive Market Square also hosts the Christmas Market and in summer the local fair. In De Adjudant, you are in the front row, whether you live or work there.

  APARTMENT LAYOUT
  General area:
  - Doorbell panel or doorbell and mailboxes;
  - Staircase entrance and elevator to floor.

  Apartment:
  - Entrance;
  - Hall with space for wardrobe;
  - (Partly) tiled bathroom with toilet and sink;
  - Storage room with washing equipment connection;
  - Neat kitchen with various appliances;
  - Living room;
  - Tiled bathroom with sink and shower;
  - Bedroom 1 (except studios);
  - Bedroom 2 (if applicable).

  Each apartment has its own separate storage room and meter cupboard on the first floor.
  Also, all apartments have an outdoor space (individual or shared).

  FINISHING:
  - The walls in the apartment, with the exception of the walls in the meter cupboard and sanitary rooms, are delivered ready to live (with painting). The ceiling will be painted (white);
  - The floors in the apartment, with the exception of the meter cupboard and sanitary rooms, will be delivered with a high-quality PVC floor finish.

  NOTES:
  - The apartments are heated by underfloor heating;
  - The apartments are equipped with a balanced mechanical ventilation system;

  RENTAL REQUIREMENTS:
  To qualify for this rental property, the landlord sets some income requirements. These are as follows:
  - In case of 1 income, your gross income should be at least 3.5 times the rent. Any fixed surcharges such as vacation allowance, year-end bonus, etc. may be included;
  - In case of two incomes (your own and your partner's) the lowest income may be included for 50%. The highest income may be included in full. The total amount should also be at least 3.5 times the rent;
  - If you are employed, you must have at least a fixed-term employment contract (annual contract with letter of intent) or an open-ended contract. On-call, temporary or flex contracts are not included;
  - If you are retired, the sum of AOW and any net pension must be at least 3.5 times the rent;
  - If you are self-employed, self-employed entrepreneur or owner-manager, you must have a net profit before tax of at least 3.5 times the rent. Also, you must be an entrepreneur for at least one full fiscal year;
  - If you have a benefit and this is a guaranteed/fixed income, this may be added to the combined gross income.

  If the income standard of at least 3.5 times the monthly rent is not met through the above income sources, equity may be included for 7.5 percent in the calculation of the income standard. In addition to equity, there must also be a fixed income.

  In addition to the income requirements, the following rental requirements apply:
  - The minimum rental period is 12 months. After that, the lease can be terminated per the first of the following month +1 month;
  - A security deposit of 2x the rent is standard. In case of pets, self-employment or a temporary employment contract, more than 2x the rent will be required.

  lees alles

  Kenmerken

  • Soort woning
   {{ object.kind }}
  • Type woning
   {{ object.type }}
  • Woonoppervlakte
   {{object.oppervlakte}} ㎡
  • Inhoud
   {{object.inhoud}} ㎥
  • Aantal kamers
   {{object.kamers}}
  • Servicekosten
   € {{object.servicekosten}},- p/m
  • Beschikbaar vanaf
   {{object.aanvaardingsdatum}}

  Bijzonderheden

  • Ligging
   {{ object.ligging }}
  • Tuintype
   {{ object.tuintype }}
  • Schuur / berging
   {{object.storage}}
  • Schuur/berging
   {{ object.berging }}
  • Parkeerfaciliteiten
   {{ object.parkeerfaciliteit }}
  • Garagesoort
   {{ object.garagesoorten }}

  Meer info?

  IK HEB INTERESSE